نمایش دادن همه 7 نتیجه

میخ تی ان-TN25

میخ تی ان 25-TN25

از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشد. در هر کارتن میخ تی ان 25 ، 4 بسته میخ موجود می باشد.

میخ تی ان-TN32

میخ تی ان 32-TN32

میخ های تی ان از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشند یکی از سایز های میخ های تی ان ، TN32  می باشد. در هر کارتن TN32 تعداد 4 بسته میخ وجود دارد.

میخ تی ان-TN38

میخ تی ان 38-TN38

میخ های تی ان از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشند یکی از سایز های میخ های تی ان ، TN38  می باشد. در هر کارتن TN38 تعداد 4 بسته میخ وجود دارد.

میخ تی ان-TN44

میخ تی ان 44-TN44

میخ های تی ان از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشند یکی از سایز های میخ های تی ان ، TN44  می باشد. در هر کارتن TN44 تعداد 4 بسته میخ وجود دارد.

میخ تی ان-TN50

میخ تی ان 50-TN50

میخ های تی ان از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشند یکی از سایز های میخ های تی ان ، TN50  می باشد. در هر کارتن TN50 تعداد 4 بسته میخ وجود دارد.

میخ تی ان-TN55

میخ تی ان 55-TN55

میخ های تی ان از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشند یکی از سایز های میخ های تی ان ، TN55  می باشد. در هر کارتن TN55 تعداد 4 بسته میخ وجود دارد.

میخ تی ان-TN62

میخ تی ان 62-TN62

میخ های تی ان از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشند یکی از سایز های میخ های تی ان ، TN62  می باشد. در هر کارتن TN62 تعداد 4 بسته میخ وجود دارد.