نمایش دادن همه 5 نتیجه

میخ تیپو TIPO 25

میخ تیپو 25

از میخ تیپو در صنعت نجاری به جهت اتصالات استفاده می شود. در هر کارتن تیپو 25 تعداد 18 بسته موجود می باشد

میخ تیپو TIPO 32

میخ تیپو 32

از میخ تیپو در صنعت نجاری به جهت اتصالات استفاده می شود. در هر کارتن تیپو 32 تعداد 18 بسته موجود می باشد  

میخ تیپو TIPO 38

میخ تیپو 38

از میخ تیپو در صنعت نجاری به جهت اتصالات استفاده می شود. در هر کارتن تیپو 38 تعداد 12 بسته موجود می باشد

میخ تیپو TIPO 45

میخ تیپو 45

از میخ تیپو در صنعت نجاری به جهت اتصالات استفاده می شود. در هر کارتن تیپو 45 تعداد 12 بسته موجود می باشد

میخ تیپو TIPO 50

میخ تیپو 50

از میخ تیپو در صنعت نجاری به جهت اتصالات استفاده می شود. در هر کارتن تیپو 50 تعداد 12 بسته موجود می باشد