نمایش دادن همه 9 نتیجه

میخ اسکا F13

میخ اسکا 13

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 13 تعداد 28 بسته میخ موجود می باشد

میخ اسکا F16

میخ اسکا 16

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 16 تعداد 28 بسته میخ موجود می باشد

میخ اسکا F19

میخ اسکا 19

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 19 تعداد 24 بسته میخ موجود می باشد

میخ اسکا F25

میخ اسکا 25

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 25 تعداد 20 بسته میخ موجود می باشد

میخ اسکا F30

میخ اسکا 30

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 30 تعداد 16 بسته میخ موجود می باشد.

میخ اسکا F35

میخ اسکا 35

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 35 تعداد 16 بسته میخ موجود می باشد  

میخ اسکا F40

میخ اسکا 40

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 40 تعداد 12 بسته میخ موجود می باشد

میخ اسکا F45

میخ اسکا 45

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 45 تعداد 12 بسته میخ موجود می باشد  

میخ اسکا F50

میخ اسکا 50

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 50 تعداد 12 بسته میخ موجود می باشد