نمایش یک نتیجه

مل صابونی عرب

مل صابونی عرب

مل محصولی شبیه به صابون است که برای کشیدن خطوط دور کار و الگو در خیاطی مورده استفاده قرار می گیرد مل صابونی عرب یکی از انواع مل ها می باشد.

انواع مل خیاطی

مل صابونی مل گچی