نمایش یک نتیجه

سر پیچ گوشتی

جهت بستن پیچ مورده استفاده قرار می گیرد و به دو صورت دو سو و چهار سو می باشد