نمایش 1–12 از 14 نتیجه

پیچ دستی 100 سانت

تومان243,000
پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.

پیچ دستی 120 سانت

تومان272,000
پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.

پیچ دستی 150 سانت

تومان325,000
پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.

پیچ دستی 180 سانت

تومان374,000
پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.

پیچ دستی 200 سانت

تومان418,000
پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.

پیچ دستی 220 سانت

پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.

پیچ دستی 250 سانت

پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.

پیچ دستی 30 سانت

تومان150,000
پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.

پیچ دستی 40 سانت

تومان160,000
پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.

پیچ دستی 50 سانت

تومان171,000
پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.

پیچ دستی 60 سانت

تومان183,000
پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.

پیچ دستی 70 سانت

تومان194,000
پیچ دستی ابزار همه کاره در جعبه ابزار است این ابزار قطعات را در کنار یکدیگرثابت نگه می‌دارند .تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نمایند. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می نماید تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و ساز های نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده میشود.