نمایش یک نتیجه

مل خیاطی

  این وسیله برای علامت گذاری کناره‌های الگو قرار گرفته روی پارچه استفاده می شوند . انواع مل خیاطی مل گچی مل روغنی