نمایش دادن همه 4 نتیجه

ته پایه b12

ته پایه b12

ابعاد وجزییات ته پایه b12

جنس این پایه از فلزمرغوب وبا کیفیت می باشد .ابعاد ساختاری آن نیز به ارتفاع 3.5  به قطر 3.5 و2.5 می باشد.

ته پایه b13

ته پایه b13

ابعاد وجزییات ته پایه b13

جنس این پایه از فلزمرغوب وبا کیفیت می باشد .ابعاد ساختاری آن نیز به ارتفاع 10  به قطر 3.2 و4.5 می باشد.

ته پایه b14

ته پایه b14

ابعاد وجزییات ته پایه b14

جنس این پایه از فلزمرغوب وبا کیفیت می باشد .ابعاد ساختاری آن نیز به ارتفاع 4.5  به قطر 3.5 و2.5 می باشد.

قلاف پایه b15

قلاف پایه b15

جنس این پایه از فلزمرغوب وبا کیفیت می باشد .ابعاد ساختاری آن نیز به ارتفاع 10  به قطر 3.5 و2.5  ونقره ای آن  به ارتفاع 12.5 وقطر 3.5 و 3 می باشد.