نمایش یک نتیجه

متقال پر

پارچه متقال به خودی خود به پارچه های بافت خام گفته می شود که بدون رنگ و آهار هستند نامگذاری پارچه های متقال بر اساس کاربردهای این پارچه می باشد.